Ubezpieczenie studenta po 26 roku życia

Z przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) wynika jednoznacznie, że każdy student podlega obowiązkowi posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Przepisy te regulują też wyraźnie jaka jest kolejność przejmowania obowiązku zgłoszenia do systemu opieki zdrowotnej.

Kolejność zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego wygląda tutaj następująco:

 1. Jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza go jego pracodawca.
 2. Jeżeli student prowadzi własną działalność gospodarczą, obowiązek opłacania ubezpieczenia należy do niego.
 3. W trzeciej kolejności obowiązek zgłoszenia studenta do ubezpieczenia mają rodzice. Dzieje się tak dopiero w przypadku tych studentów, którzy jeszcze nie pracują lub nie prowadzą własnej działalności gospodarczej oraz nie mają ukończonego 26 roku życia. Zgodnie z treścią ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym każdy student, także studiów doktoranckich, od dnia ukończenia 26 roku życia zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia jako „dziecko” zgłoszone przez rodzica.
 4. Studenta, który ukończył 26 rok życia lub nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza uczelnia, do której obecnie uczęszcza. O to, żeby uczelnia zgłosiła studenta do ubezpieczenia w NFZ, wystąpić musi sam zainteresowany. Zgłoszenia musi dokonać po immatrykulacji i złożeniu oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (przykładowo: umowa o pracę, umowa zlecenia lub jako współmałżonek innej osoby ubezpieczonej). Dotyczy to wszystkich typów uczelni i trybów studiowania, a więc też uczelni prywatnych oraz studiów zaocznych.

Każdy student ma prawo ubezpieczyć się dodatkowo, jednak takie ubezpieczenie nie zwalnia go od obowiązku posiadania podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Co oznacza koniec edukacji?

Cztery miesiące po ukończeniu nauki lub w momencie skreślenia z listy uczniów/studentów prawo do ubezpieczenia w NFZ wygasa. Na taki okres czasu NFZ może wystawić też Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która uprawnia nas do opieki medycznej w innych krajach unijnych. Prawo to wygasa jednak wcześniej, jeżeli osoba taka podejmie pracę w kraju lub za granicą. Osoba zatrudniona w kraju unijnym podlega ubezpieczeniu opłacanemu przez pracodawcę, w lokalnej instytucji ubezpieczeniowej (odpowiedniku NFZ).

Co jeśli ukończę 26 lat i nadal się uczę?

Co jeśli student ma ukończone 26 lat i nadal studiuje? W tej kwestii pracownicy NFZ zalecają następujące rozwiązania:

 1. podjęcie pracy – w przypadku studenta dziennego tego konkretnego niemożliwe
 2. zarejestrowanie się w urzędzie pracy jako bezrobotny – to samo co wyżej studenci nie mogą
 3. uzyskanie informacji na uczelni czy jest możliwe opłacanie składek za tego studenta jeszcze przez ten rok akademicki pomimo ukończenia 26 lat – wg NFZ, jest taka możliwość o ile uczelnia się zgodzi
 4. wykup dobrowolnego ubezpieczenia społecznego – przy tych opcjach nie ma żadnej kary za przerwę w ubezpieczeniu społecznym
 5. wykup prywatnego ubezpieczenia, ale w przypadku powrotu do ubezpieczenia społecznego, będzie naliczona kara za przerwę w ubezpieczeniu społecznym – czyli opcja najmniej korzystna

Ubezpieczenie dowolne

Każdy komu wygaśnie prawo do świadczeń zdrowotnych może zawrzeć z NFZ umowę ubezpieczenia dobrowolnego. Prawo do zawarcia takiej umowy przysługuje każdemu, kto nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast umowę taką należy wypowiedzieć w przypadku podjęcia jakiejkolwiek pracy. Warunkiem zawarcia umowy jest jednak wniesienie dodatkowej opłaty. Jej wysokość jest zróżnicowana i uzależniona od okresu nieobjęcia ubezpieczeniem i wynosi odpowiednio:

 • 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy do roku (obecnie 564,50 zł),
 • 50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej roku do 2 lat (obecnie 1 411,26 zł),
 • 100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 2 do 5 lat (obecnie 2 822,51 zł),
 • 150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 5 do 10 lat (obecnie 4 233,77 zł).

Opłata dodatkowa jest wnoszona w dniu podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubezpieczającej się dobrowolnie, NFZ może odstąpić od pobrania opłaty dodatkowej lub rozłożyć ją na raty miesięczne, jednak nie więcej niż na dwanaście rat.

Urząd Pracy opłaca składkę

Jeśli po skończonych studiach zarejestrujemy się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna z prawem lub bez prawa do zasiłku lub zostaniemy zarejestrowani jako osoba odbywająca staż, mamy wówczas odprowadzaną składkę na ubezpieczenie zdrowotne – jeśli oczywiście nie podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.
Mamy też możliwość zawarcia umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale tylko wtedy gdy nie podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z żadnego tytułu.
Rozwiązaniem alternatywnym rozwiązaniem w tej sytuacji są natomiast prywatne ubezpieczenia zdrowotne, które rozwijają się w naszym kraju bardzo dynamicznie. Możemy takowe posiadać nawet gdy jesteśmy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. W sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się państwowa służba zdrowia, stanowią one lepszą gwarancję uzyskania potrzebnej pomocy medycznej i to znacznie wyższej jakości. Nic dziwnego, że nie tylko doskonała opieka medyczna, ale i komfort oraz poczucie bezpieczeństwa z tytułu posiadania prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego często przyczyniają się do naszego szybszego powrotu do zdrowia.