Rezygnacja z polisy ubezpieczeniowej

Jeśli z jakiegoś powodu zamierzamy zrezygnować z polisy, każdy z nas powinien wiedzieć jak może to uczynić. W przypadku gdy chcemy złożyć rezygnację należy skontaktować się ze swoim agentem ubezpieczeniowym lub gdy nie ma się z nim bezpośredniego kontaktu z naszym towarzystwem ubezpieczeniowym. Zanim jednak się to uczyni warto wiedzieć jak to wszystko wygląda od strony prawnej.

Czemu ludzie rezygnują z ubezpieczeń?

Przyczyny takiego zachowania są różne. Nie każdy klient chce się szczerze przyznać, czym kierował się podejmując taką decyzję. Najczęstszymi przyczynami takiej rezygnacji są jednak:

  • zbyt szybkie podpisanie umowy ubezpieczeniowej
  • zaniechanie porównania ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych
  • niewłaściwie określone oczekiwania i potrzeby

Poza tym, ubezpieczeni bardzo często rezygnują z polis w przypadku pogorszenia się ich sytuacji materialnej. Taka, a nie inna sytuacja na rynku pracy i zubożenie społeczeństwa też w bardzo dużym stopniu przyczyniają się do zaniechania wpłacania kolejnych składek.

Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce jest jeszcze stosunkowo nowy, a specyfika produktów na nim funkcjonujących sprawia, że efekty ich posiadania są widoczne dopiero po kilkunastu latach. W przypadku, gdy klient dowiaduje się, że rezygnując z polisy otrzyma tylko część wpłaconych wcześniej pieniędzy, zwykle czuje się bardzo oszukany a niejednokrotnie wręcz okradany. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji powinno się zapoznać z ogólnymi warunkami ubezpieczeń. Przy okazji warto pamiętać, że impulsywna i może nawet nie do końca przemyślana rezygnacja z umowy ubezpieczeniowej może być bardzo zła w skutkach.

Lepiej przeczytać przed rezygnacją

Regułą jest, że ubezpieczenie Twojego życia i zdrowia trwa przez czas określony w umowie ubezpieczenia i przestaje wiązać strony umowy z chwilą jej rozwiązania. W ubezpieczeniach terminowych umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta, zdarza się jednak, że zakłady ubezpieczenia stosują klauzule prolongacyjne, w myśl, których umowa ubezpieczenia ulega przedłużeniu na następny okres ubezpieczenia, jeżeli żadna ze stron umowy nie złoży w oznaczonym terminie oświadczenia o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia.

Każdy, kto zawiera umowę ubezpieczenia na życie powinien pamiętać, że ubezpieczenie to nie lokata bankowa, z której można wypłacić pieniądze w każdej chwili z mniejszymi lub większymi odsetkami zależnie od czasu jej trwania. W ubezpieczeniach płaci się przede wszystkim za ochronę ubezpieczeniową, którą oferuje nam ubezpieczalnia. Towarzystwo ubezpieczeniowe w razie zajścia zdarzenia określonego w umowie wypłaci nam całą sumę ubezpieczenia (nawet jeśli wpłaciliśmy tylko jedną składkę).

Każdy zgodnie z prawem ma możliwość odstąpienia od umowy z ubezpieczalnią w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy (jeśli jesteś konsumentem). Przedsiębiorcy mogą odstąpić takiej umowy w czasie 7 dni od zawarcia umowy – pod warunkiem, że umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres dłuższy niż pól roku.

Każdy zatem ma, po zawarciu umowy dodatkowy okres czasu na przeczytanie warunków umowy lub zadanie kilku dodatkowych pytań agentowi. Warto dodać, że odstąpienie od umowy nie zwalnia od obowiązku zapłaty składki za okres, w którym zakład ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Jeśli zawarłeś umowę ubezpieczenia o charakterze oszczędnościowym, Twoja umowa może przewidywać tzw. całkowity lub częściowy wykup polisy.

W przypadku całkowitego wykupu polisy oznacza to , że kończy się ochrona ubezpieczeniowa, a zakład ubezpieczeń wypłaca tzw. wartość wykupu, pochodzącą ze środków, które w czasie trwania umowy odłożył na ten cel poprzez stworzenie odpowiedniej rezerwy finansowej. Masz wtedy prawo zwrócić się do zakładu ubezpieczeń z wnioskiem o wykup umowy ubezpieczenia w części lub w całości w każdym czasie, zwykle jednak nie wcześniej, niż po upływie drugiego roku obowiązywania umowy.

Dopiero, bowiem po tym czasie wartość wykupu w ogóle może wystąpić. Dzieje się tak ze względu na fakt, że w pierwszym okresie trwania ubezpieczenia zakład ponosi największe koszty i dopiero potem pieniądze wpłacane przez Ciebie zaczynają przynosić ubezpieczycielowi odpowiednie zyski. Im dłuższej trwa umowa tym oczywiście wyższa wartość wykupu. Wartość wykupu nigdy jednaj nie jest równa wartości wpłaconych przez nas składek. Trzeba tutaj przypomnieć, że polisa nie jest lokatą bankową.
Rezygnacja z polisy ubezpieczeniowej powinna być decyzją kilkakrotnie przemyślaną. Na pewno nie powinna ona być podejmowana pochopnie. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, powinieneś przeanalizować wszystkie możliwe rozwiązania, takie jak czasowe zawieszenie opłacania składek czy też rezygnacja z opcji dodatkowej ochrony. Zawsze należy poszukać innych rozwiązań, a rezygnacje traktować jako ostateczność. Zawsze też można umówić się z kompetentnym pracownikiem towarzystwa ubezpieczeniowego aby wspólnie przemyśleć jakie rozwiązanie jest w tym przypadku najlepsze.