Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

Poszkodowany może żądać kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją powypadkową. Jest to świadczenie, o które najczęściej występują poszkodowani. Ubezpieczyciel sprawcy ma obowiązek pokrycia wszelkich wydatków z tego tytułu w myśl kodeksu cywilnego (art. 444 § 1 k.c.). Na podstawie tego samego zapisu o środki te można się ubiegać jeszcze przed ich faktycznym pokryciem. Aby skorzystać z tego zapisu należy wystąpić do ubezpieczyciela o zaliczkę na poczet przyszłego leczenia, przedstawiając zalecenia lekarskie dotyczące sposobu leczenia, rehabilitacji etc.

Można także wnosić o zwrot tych kosztów bezpośrednio po zakończeniu procesu leczenia lub po zakończeniu określonych jego etapów jednak w obu wymienionych przypadkach należy je wykazać.

Wskazane jest zatem zbieranie wszelkiego rodzaju rachunków, paragonów czy faktur wykazujących poniesione koszty, ponieważ zgodnie z art. 6 k.c. należy udowodnić poniesione koszty w tym zakresie na podstawie dokumentów potwierdzających ich zakup.