Ubezpieczenie na praktyki studenckie? Co grozi za brak polisy NNW?

Jednym z najważniejszych elementów kształcenia zawodowego jest praktyka studencka. Studenci chcący odbyć taką praktykę poza uczelnią, powinni koniecznie zwrócić uwagę, czy posiadają ubezpieczenie NNW. Czy ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków jest obowiązkowe? I czy ubezpieczenie uczelniane chroni studentów w każdej sytuacji? Zapraszamy do tekstu aby rozwiać wątpliwości.

Ubezpieczenie na praktyki studenckie. Kto musi ubezpieczyć studenta?

Każdy student w ramach edukacji powinien odbyć tzw. praktyki studenckie. Studenci mogą je odbyć na uczelni w wielu kołach naukowych, w firmach poza uczelnią, a nawet za granicą. W każdym przypadku niezbędne jest posiadanie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Według Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 sierpnia 1992 to uczelnia jest zobowiązana do zgłoszenia studenta do tego ubezpieczenia. Rozporządzenie dotyczy studiów odbywających się na uczelniach państwowych.

Zupełnie inna sytuacja występuje na uczelniach prywatnych. Tutaj standardem jest obowiązek samodzielnego ubezpieczenia się. Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, podobnie jak ubezpieczenie KL czy OC w życiu prywatnym. Uczelnie prywatne mogą jednak wskazywać preferowane Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Zazwyczaj jest to firma współpracująca, która oferuje preferowane warunki dla studentów danej uczelni.

Obowiązek ubezpieczenia NNW nie ma również zastosowania w sytuacji, kiedy student uczelni prywatnej poszukuje praktyk na własną rękę, a nie za pośrednictwem uczelni. Instytucja przyjmująca praktykanta nie ma obowiązku ubezpieczenia go. Co więcej firma taka powinna podczas przyjmowania studenta zażądać od niego przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia. Student, który nie korzysta z ubezpieczenia na uczelni, powinien wykupić je przynajmniej na czas trwania praktyk.

Ubezpieczenie studenta podczas praktyk. O czym trzeba pamiętać?

Wszelkie informacje na temat ubezpieczenia NNW powinny być dostępne w dziekanacie na każdym wydziale, niezależnie od rodzaju uczelni. Przystąpienie do składki może wymagać wypełnienia formularza i dodatkowych opłat. Przed opłaceniem składki warto również zorientować się, co zawiera pakiet ubezpieczenia NNW proponowany w ramach uniwersytetu. Jest to ważne ze względu na fakt, że takie ubezpieczenie może nie zapewnić nam kompleksowej ochrony.

Istnieje możliwość, że dane zdarzenie losowe nie jest objęte ubezpieczeniem. Np. upadek z wysokości podczas uprawiania sportu podwyższonego ryzyka (wspinaczka, skoki ze spadochronem itp). Wszelkie informacje są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Warto o tym pamiętać, ponieważ Towarzystwa Ubezpieczeniowe mogą oferować znacznie lepsze pakiety osobom, które postanowiły dopłacić lub ubezpieczającym się indywidualnie.

Ubezpieczenia prywatne mogą okazać się droższe od składki oferowanej przez TU na podstawie umowy z uczelnią. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczenie obejmuje nie tylko czas poświęcony na pracę, ale również w czasie prywatnym. NNW powinno pozwolić na spędzanie czasu w taki sposób jaki lubimy bez ryzyka, że zostaniemy sami w razie nieszczęśliwego zdarzenia losowego.

Ubezpieczenie praktyki studenckiej za granicą

W ramach programu Erasmus istnieje nie tylko możliwość studiowania za granicą, ale również odbywania tam praktyki studenckiej. Dzięki temu można kształcić się w zawodzie m.in. w zagranicznych przedsiębiorstwach i firmach, placówkach naukowo-badawczych czy szpitalach. Ubezpieczenie zdrowotne za granicą gwarantuje m.in. NFZ. Dla studentów stacjonarnych przewidziana jest ochrona w postaci legitymacji studenckiej upoważniającej do opieki medycznej nie tylko w całej Unii Europejskie, ale też w Japonii czy Kanadzie.

Oprócz tego Towarzystwa Ubezpieczeniowe przewidują wiele ubezpieczeń skierowanych do studentów konkretnych kierunków. M.in. ubezpieczenie dla kierunków medycznych. Odpowiedni pakiet ubezpieczeniowy pozwoli na odpowiednie zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Warto rozważyć takie ubezpieczenie – choćby wymagało pożyczki. Hospitalizacja za granicą może być bardzo droga.

W przypadku wyjazdów zagranicznych (ale nie tylko) bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na Ogólne Warunki Ubezpieczenia wskazane w ofercie i w umowie ubezpieczenia. TU mają często ściśle określone sytuacje, w których ubezpieczony nie będzie mógł z tego ubezpieczenia skorzystać. Jeśli taka sytuacja przydarzy się poza granicami kraju – koszty mogą okazać się znacznie wyższe niż w kraju.

Ubezpieczenie na stażu z urzędu pracy

Osoba, która dostała się na staż organizowany przez Państwowy Urząd Pracy podlega ubezpieczeniu. Odpowiada za nie podmiot kierujący na staż. Urząd Pracy powinien zgłosić bezrobotnego do:

  • ubezpieczenia emerytalnego,
  • ubezpieczenia zdrowotnego,
  • ubezpieczenia rentowego,
  • ubezpieczenia wypadkowego.

Obowiązek ten określają dwie ustawy:

  1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z 1998 roku – mówi o tym, że osoba pobierająca stypendium w czasie odbywania stażu, na który została skierowana z PUP, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu.
  2. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 2004 określa, że bezrobotny skierowany na staż z PUP, pobierający z tego tytułu stypendium, podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której stażysta posiada ubezpieczenie z innego tytułu, np. jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej.

Czym skutkuje brak ubezpieczenia studenta podczas praktyk?

Jako że ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe, praktykant nie jest zobowiązany do jego wykupienia. Wyjątki stanowią zazwyczaj osoby, które potrzebują zaświadczenia o opłacaniu takiego ubezpieczenia od firmy oferującej praktyki. W związku z tym wcale nierzadko bywa tak, że student idzie na praktyki, nie posiadając ubezpieczenia NNW.

Ubezpieczenie NNW stanowi zabezpieczenia od konsekwencji wypadków podczas pracy. Dzięki temu nie będzie on ponosił części lub nawet całości kosztów leczenia. Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia takiego zobowiązania tylko w sytuacji gdy do wypadku dojdzie z jego winy. Przykładem może być np. nie przestrzeganie norm BHP lub innych zaniedbań.

Nietrudno sobie wobec tego wyobrazić sytuację, w której podczas praktyki student ulegnie wypadkowi. Leczenie np. złamanej nogi może nie tylko spowodować opóźnienie w ukończeniu obowiązkowych praktyk. Przede wszystkim może sporo kosztować – i wszystkie koszty trzeba będzie pokryć całkowicie z własnej kieszeni.