Ubezpieczenie zdrowotne dla studenta

Każdy student może zachorować, co jest rzeczą oczywistą. Dostanie się do lekarza a co za tym idzie wyleczenie się nie zawsze jest jednak takie proste jak mogłoby się wydawać. Problem jest tym większy, że mało który student zapisał się zawczasu do jakiegoś lekarza „na stałe”, a jest to mimo że mogłoby się zdawać zupełnie inaczej nie mały problem.

Student ma swoje ubezpieczenie

Student, podobnie jak i każdy inny Polak ma obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Przepisy jasno i wyraźnie określają, kto jest za to odpowiedzialny:

  • Jeżeli student pracuje na podstawie umowy o pracę to do ubezpieczenia zgłasza go pracodawca, również on odprowadza składkę
  • W przypadku prowadzenia przez studenta działalności gospodarczej, to on sam odpowiada za swoje ubezpieczenie zdrowotne
  • Obowiązek zgłoszenia młodego człowieka do ubezpieczenia mają także rodzice, ale pod warunkiem, że student nie posiada umowy o pracę ani własnej działalności gospodarczej i do tego nie przekroczył 26. roku życia
  • Studenta, który już ukończył 26 rok życia albo po prostu nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza uczelnia, przy czym on sam musi o to zabiegać składając jednocześnie oświadczenie potwierdzające nie podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Sytuacja taka dotyczy wszystkich typów uczelni i trybów studiowania, czyli też uczelni prywatnych, studiów zaocznych itp.

Należy tutaj pamiętać, że prawo do ubezpieczenia w NFZ wygasa już po czterech miesiącach od zakończenia nauki lub w momencie skreślenia z listy studentów!

Lekarze trzeba wybierać z głową

Aby nie mieć problemów z dostępem do lekarza w razie ewentualnego zachorowania należy wybrać lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Każda osoba ucząca się poza miejscem stałego zameldowania ma do tego prawo. Najlepiej jeśli student dokona tego przed początkiem roku akademickiego.

Wówczas wybiera się lekarza na dziewięć miesięcy w roku (od października do czerwca), na okres wakacji natomiast wybiera się lekarza w miejscu stałego zamieszkania.

Niestety w tym jak i w wielu innych przypadkach wiąże się to z odrobiną biurokracji. Najpierw ze stron internetowych NFZ lub z palcówek ochrony zdrowia należy pobrać odpowiednią deklarację wyboru lekarza. Następnie do deklaracji tej należy dołączyć podobny egzemplarz wyboru lekarza w miejscu stałego zamieszkania. Jest to konieczne w celu identyfikacji właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Na deklaracji wyboru trzeba umieścić kilka dodatkowych danych takich jak: okres objęcia opieką lekarską, miejsce zamieszkania oraz miejsce nauki. Dzięki temu student będzie miał prawo do wizyt u lekarza zarówno w miejscu kształcenia, jak i w miejscu stałego zamieszkania.

Zagraniczni studenci

Studenci zza granicy, którzy pochodzą z krajów Unii Europejskiej i uczący się w naszym kraju są traktowani na takich samych zasadach jak studenci z polski. Mają oni więc prawo do bezpłatnych usług zdrowotnych.

Muszą jednak dysponować Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą trzeba okazać w czasie wizyty u lekarza lub w szpitalu. Dzięki niej nie muszą oni płacić za świadczenia medyczne pod warunkiem, że korzystają z placówek ochrony zdrowia, które mają podpisane umowy z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku kalendarzowym.

Polski student za granicą

Polski student, który wyjeżdża do innego państwa Unii Europejskiej również ma prawo do świadczeń zdrowotnych. Musi w tym celu, jeszcze przed wyjazdem z Polski, wyrobić w odpowiednim oddziale NFZ Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ). Karta jest potwierdzeniem prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych za granicą.

Warto pamiętać, że za granicą mamy takie samo prawo do świadczeń zdrowotnych, jak obywatele danego kraju. Nie zawsze jednak oznacza to, że będziemy się leczyć za darmo tak jak w Polsce.

Aby otrzymać EKUZ należy najpierw złożyć wniosek odpowiedni wniosek we właściwym ze względu na miejsce zameldowania oddziale wojewódzkim lub delegaturze NFZ. We wniosku należy zaznaczyć cel podróży, a przy jego składaniu trzeba pamiętać o dołączeniu do dowodu ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku studentów jest to np. podstemplowana legitymacja studencka.

Leczenie studenta

Jeśli student zachoruje podczas wizyty u lekarza musi okazać dowód ubezpieczenia, czyli dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. Dokumentem takim może być: aktualnie potwierdzona przez pracodawcę rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa albo zgłoszenie do ubezpieczenia wraz z ważną legitymacją studencką (bądź szkolną) w przypadku osób korzystających z ubezpieczenia dla członków rodzin. W przypadku studentów ubezpieczonych przez uczelnię obowiązuje ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia.
W nagłych przypadkach dokument taki może być przedstawiony w późniejszym czasie(np. po wyjściu ze szpitala).
W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia student ma prawo otrzymać pomoc lekarską, także poprzez przyjęcie do szpitala na oddział ratunkowy. Zameldowanie nie ma wtedy żadnego znaczenia.